CÂN ĐIỆN TỬ

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


CÂN BÀN DBII
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


CÂN SÀN ÂM
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


CÂN SÀN KW
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


BỘ CHỈ THỊ

LH : 0967.250.166


XK3190-A27E
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


XK3190-A12
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


PHỤ KIỆN CÂN ĐIỆN TỬ

quả cân M1
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LOADCELL Z
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LOADCELL
(Model: )

LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LH : 0967.250.166


LOADCELL NA128
(Model: )

LH : 0967.250.166


Loadcell GD-30T
(Model: )

LH : 0967.250.166